Product Tag - vữa tô eblock

 • Vữa Lót PRIMER EBLOCK EBH-401

  • Kích thước hạt cốt liệu: 0.3 mm
  • Độ lưu động: 210-240 mm
  • Thời gian bắt đầu đông kết: > 200 phút
  • Thời gian điều chỉnh cho phép: > 10 phút
  • TCVN 9028:2011
  110,000
 • Vữa Tô Chuyên Dụng EBLOCK EBP-202

  • Cường độ chịu nén tối thiểu: 7.5 MPa
  • Độ lưu động: 190-220 mm
  • Thời gian bắt đầu đông kết: > 200 phút
  • Thời gian điều chỉnh cho phép: > 10 phút
  • TCVN 9028:2011
  100,000
 • Vữa Tô Mỏng Skimcoat EBLOCK EBS-301

  • Kích thước hạt cốt liệu: 0.3 mm
  • Độ lưu động: 180-210 mm
  • Thời gian bắt đầu đông kết: > 200 phút
  • Thời gian điều chỉnh cho phép: > 10 phút
  • TCVN 9028:2011
  125,000
 • Vữa Tô Mỏng Skimcoat EBLOCK EBS-302

  • Kích thước hạt cốt liệu: 0.7 mm
  • Độ lưu động: 180-210 mm
  • Thời gian bắt đầu đông kết: > 200 phút
  • Thời gian điều chỉnh cho phép: > 10 phút
  • TCVN 9028:2011
  125,000
 • Vữa Tô Mỏng Skimcoat Siêu Mịn EBLOCK EBS-300

  • Kích thước hạt cốt liệu: 0.1 mm
  • Độ lưu động: 180-210 mm
  • Thời gian bắt đầu đông kết: > 200 phút
  • Thời gian điều chỉnh cho phép: > 10 phút
  • TCVN 9028:2011
  130,000