Product Tag - plaster mortar

 • Vữa Tô Chuyên Dụng EBLOCK EBP-202

  • Cường độ chịu nén tối thiểu: 7.5 MPa
  • Độ lưu động: 190-220 mm
  • Thời gian bắt đầu đông kết: > 200 phút
  • Thời gian điều chỉnh cho phép: > 10 phút
  • TCVN 9028:2011
  100,000